ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการลงเวลาทำงาน
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประมวลผลข้อมูลการบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเวลาเลิกงาน และตำแหน่งที่ตั้งของท่าน ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลในการปฏิบัติงาน นับวันลา มาสาย เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ โทร: 2047
E-mail : personnel@group.psu.ac.th
Announcement
ไม่มีข้อความประกาศใดๆ ณ ขณะนี้ / There's no announcement at this time.
Sign In